Adatvédelmi irányelvek

ÁSZF

 

BEVEZETÉS

 

Személyes adatai védelme és kezelése kiemelten fontos a számomra, ezért a jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) kívánom egységesen szabályozni a dr. Gyalog-Szőke Zsófia egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) által a 1025 Budapest, Cseppkő utca 22. szám alatt üzemeltetett YogaRoom jógastúdió (a továbbiakban: YogaRoom) működése, valamint a www.yogaroom.hu weboldalon történtő internetes vásárlás során történő adatkezelést.

 

Kijelentem, hogy a személyes adatok kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, és csak a szükséges mértékben, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzek és betartom a vonatkozó jogszabályok előírásait.

 

Adatkezelésem során teljes mértékben meg kívánok felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR rendelet) foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire (Infotv.). A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fogalmak a GDPR rendeletben, valamint az Infotv.-ben meghatározott jelentéssel bírnak.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

Név/ Cégnév:

 

dr. Gyalog-Szőke Zsófia e.v.

személyesen: dr. Gyalog-Szőke Zsófia

Székhely: 1025 Budapest, Cseppkő u. 22.
Nyilvántartási szám: 54465262
Email: szzsofia@hotmail.com
Telefon: +36309134243
Weboldal megnevezése, címe: www.yogaroom.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Adatvédelmi irányelvek

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján Ön meggyőződhet a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, az adatkezelés céljáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

 

1. A YogaRoom jógastúdió szolgáltatásainak igénybevétele, online vásárlás a www.yogaroom.hu oldalon

2. Hírlevél küldés, direkt marketing

3. Cookie-k a holnapon

 

A YOGAROOM SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE

 

A YogaRoom szolgáltatásainak (jógaóra személyes megjelenéssel, jógavideó előfizetéses rendszerben) igénybevételéhez kapcsolódóan az adatkezelés célja az ügyfél beazonosítása, az igénybevett szolgáltatások utáni számlázás, továbbá a kapcsolattartás, amelyet a Vállalkozó személyesen lát el. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint a Vállalkozó szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése.

 

A YogaRoom oldalán történő online bankkártyás fizetések az OTP SimplePay rendszeren keresztül valósulnak meg.

 

Kezelt adatok köre

 

A YogaRoomban történő személyes regisztráció során felvett adatok: név, e-mail cím, melyet a Vállalkozó papír alapon kezel és elzárva őriz.

A YogaRoom weboldalon történő regisztráció során felvett adatok: név, számlázási cím, email cím, telefonszám, rendelt termékek köre, amelyet a Vállalkozó elektronikus alapon kezel és tart nyilván.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az Ön adatait a Vállalkozó mindaddig kezeli, ameddig a szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igényei nem évülnek el, azaz amennyiben Ön a Vállalkozó szolgáltatásait több mint 5 (öt) éve nem vette igénybe. Az igénybevett szolgáltatások esetén, amennyiben számla vagy nyugta kibocsátására került sor, abban az esetben törvényi kötelezettség a számviteli törvény szerint 8 (nyolc) évig megőrizni az adatokat.

 

 

Hírlevél küldés, direkt marketing

 

A Vállalkozó szolgáltatásainak népszerűsítése, hírlevél- küldés akciókról, kedvezményekről, újdonságokról, eseményekről, órarend változásról, a Vállalkozó szolgáltatásai ismertségének növelése céljából. Az adatok (név, email cím) kezelője a Vállalkozó, aki az adatokat elektronikusan tárolja, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Hírlevél küldésére kizárólag abban az esteben kerül sor, ha Ön ehhez a regisztráció során vagy később írásban előzetesen és kifejezetten hozzájárult. Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik, amikor ehhez Ön hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását indokolás és korlátozás nélkül bármikor visszavonhatja személyesen, vagy postai úton küldött levél vagy az szzsofia@hotmail.com elektronikus levélcímre küldött e-mail útján.

 

SÜTIK (COOKIE-K)

 

Kérjük, olvassa el részletes Cookie szabályzatunkat a link alatt.

 

A honlap tárhelyének és annak kezelőjének elérhetőségei:

RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Szervertermek címe: XIII. kerület 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. | VIII. kerület 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13. | X. kerület 1108 Budapest, Kozma u. 2.
Számlázási cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008
Adószám: 14671858-2-41
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014

 

 

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Amennyiben az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, az szzsofia@hotmail.com e-mail címen tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük – amennyiben annak jogi akadálya nem merül fel –, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Ezen túlmenően a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok alapján köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben azok kezelése jogellenes, hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. Az olyan adatok esetén, amit a Vállalkozó nem törölhet, – mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell (pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát.

Kérheti továbbá, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor személyes adatai kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te, mint érintett jogos indokaival szemben.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott és az általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

A Vállalkozó kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmére és biztonságára. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

Kérjük, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt a Vállalkozónál. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu

 

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik: Fővárosi Törvényszék, melynek elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Pf. 16.

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
  • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
  • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2017. évi C. törvény.

 

Budapest, 2020. április 30.

Gyalog-Szőke Zsófia e.v.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás